Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO ORLIK 2012”
Kompleks znajduje si? przy Szkole Podstawowej w Luzinie na ul. Szkolnej.

Sk?ada si? on z boiska do gry w pi?k? no?n? ze sztuczn? traw? oraz boiska wielofunkcyjnego do gry w pi?k? r?czn?, siatkówk?, koszykówk? oraz tenis ziemny.

W kompleksie znajduje si? równie? budynek socjalny, który sk?ada si? z 2 szatni z natryskami, toaletami oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Z Szatni korzystaj? grupy zorganizowane po wcze?niejszej rezerwacji u instruktora sportu.

Na obiekcie zatrudniony jest animator sportu, odpowiedzialny za organizowanie ró?nego rodzaju zawodów i turniejów dla dzieci i m?odzie?y oraz za bezpiecze?stwo wszystkich ch?tnych bior?cych udzia? w zaj?ciach sportowych.REGULAMIN korzystania z kompleksu boisk sportowych
„Moje boisko - Orlik 2012” w Luzinie


1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Gminny O?rodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
2. Wej?cie na obiekt równoznaczne jest z przyj?ciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu przez u?ytkowników. Ka?da grupa korzystaj?ca z obiektu zobowi?zana jest do wyznaczenia osoby pe?noletniej odpowiedzialnej za wpis do rejestru. Osoba ta zobowi?zana jest do okazania dokumentu potwierdzaj?cego to?samo?? oraz odpowiada za ?ad i porz?dek w rejonie przebywania danej grupy.
3. Boiska czynne s? w nast?puj?cych terminach:
a) boiska dost?pne dla szkó? w dniach, w których odbywaj? si? zaj?cia szkolne:
• poniedzia?ek – pi?tek: godz. 8:00 – 16:00
b) boiska dost?pne dla wszystkich ch?tnych:
● od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 16:00 – 22:00
● w soboty w godz. 8:00 - 22:00
• w niedziele w godz.14:00 – 22:00
c) w miesi?cach lipcu i sierpniu obowi?zuje odr?bny harmonogram korzystania z obiektu.
4. Dopuszcza si? mo?liwo?? rezerwacji boiska u instruktora sportu dla grup powy?ej 10 osób, nie wcze?niej jednak ni? 3 dni przed zamiarem skorzystania z boiska. Nie b?dzie prowadzona rezerwacja sta?a.
5. Korzystanie z boisk jest bezp?atne.
6. Osoby przebywaj?ce na boiskach mog? korzysta? z pomieszcze? socjalnych (szatnie, umywalki, toalety). Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialno?ci.
7. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu mo?e zabroni? korzystania z obiektu.
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego zmiennego
9. Wyposa?enie i sprz?t sportowy znajduj?cy si? na obiekcie nale?y u?ytkowa? zgodnie z jego przeznaczeniem.
10. Sprz?t sportowy wydaje instruktor sportu. Pobieraj?cy sprz?t po sko?czonych zaj?ciach zobowi?zany jest zwróci? pobrany sprz?t.
11. W celu zapewnienia bezpiecze?stwa u?ytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania si?:
a) u?ywania butów pi?karskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
b) wprowadzania i u?ytkowania sprz?tu innego ni? zgodnego z przeznaczeniem boisk, np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
c) niszczenia urz?dze? sportowych i p?yty boiska;
d) wchodzenia na ogrodzenie i urz?dzenia sportowe;
e) palenia tytoniu, spo?ywania alkoholu, ?ucia gumy;
f) za?miecania ,wnoszenia opakowa? szklanych i metalowych;
g) przeszkadzania w zaj?ciach lub grze;
h) zak?ócania porz?dku i u?ywania wulgarnych s?ów;
i) wprowadzania zwierz?t;
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu;
k) przebywania na terenie boisk osobom poni?ej 15 roku ?ycia po zmroku z wyj?tkiem zorganizowanych grup sportowych;
l) przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia;
m) ze wzgl?du na wyst?puj?ce na boisku wielofunkcyjnym konstrukcje do koszykówki, znajduj?ce si? na drodze poruszania zawodników przy ewentualnej grze w tenisa ziemnego, maj?c na uwadze bezpiecze?stwo u?ytkowników kompleksu "Orlik", zabrania si? gry w tenisa ziemnego.
12. Z toalet znajduj?cych si? na obiekcie mog? korzysta? tylko u?ytkownicy "Orlika" aktualnie posiadaj?cy rezerwacj?.
13. Na terenie boiska trawiastego przebywa? mo?e tylko grupa zawodników korzystaj?cych w danym momencie z obiektu.
14. Rozstrzygni?cia dotycz?ce zgodnego z postanowieniami pkt.11 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zale?no?ci od sytuacji mo?e:
- nakaza? zmian? obuwia sportowego i stroju;
- zwróci? uwag? na niew?a?ciwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
- nakaza? opuszczenie terenu boisk;
- zakaza? dalszych wst?pów na kompleks.
15. Administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialno?ci za wypadki powsta?e w trakcie korzystania z obiektu.
U?ytkownicy korzystaj? z boisk na w?asn? odpowiedzialno?? i odpowiadaj? materialnie za wyrz?dzone szkody w 100% warto?ci zniszcze?.
Prowadz?cy zaj?cia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener ?rodowiskowy) jest zobowi?zany powiadomi? administratora o ka?dym zaistnia?ym wypadku lub kontuzji ?wicz?cego.
16. Korzystaj?cy z obiektu s? zobowi?zani do bezwzgl?dnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppo?. i bhp, a w szczególno?ci zastosowania si? do uwag instruktora sportu lub gospodarza obiektu.
17. Niezastosowanie si? do niniejszego regulaminu rozpatrywane b?dzie w drodze post?powania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze post?powania karnego.

Informacja: instruktor sportu Tomasz Myszewski: 601 193 323
[Rozmiar: 959 bajtów]
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6770794
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox