Oferta sponsorska KTS-K Oferta Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

  strona główna  
  GOSRiT  
  Oferta     Galeria     Linki     Drużyny Ligi Sołeckiej     Drużyny gminy Luzino     Kontakt  
  Cennik  

facebook[Rozmiar: 580 bajtów]
PROJEKTY
RADA RODZICÓW


[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K Wik?d Luzino
IV Liga

- Klub
- Kadra
- Trenerzy
- Terminarz i tabela
- Sponsorzy

REZERWY KTS-K WIK?D
- Terminarz i tabela

[Rozmiar: 580 bajtów]
KTS-K GOSRiT Luzino


GOSRiT Luzino III liga Kobiet
Trener Sylwester Pi?tek

III liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2000/2001
Trener Rafa? Kaczmarczyk

Liga A1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / el professional Luzino 2001/2003
Trener Pawe? Radecki

Liga B1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2003/2004
Trener Pawe? Hinz
Trener Wojciech Krasucki

Liga JC1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / KLEBA Luzino 2004
Trener Grzegorz Semak

Liga JC2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2005/2006
Trener Karol Pi?tek

Liga JD1 G2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT II Luzino 2005/2006
Trener Pawe? Buza?a

Liga JD1 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2006
Trener Piotr Jasielski

Liga JD2 G1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT / GL Luzino Dziewczyny U12
Trener Maksym Graczyk

GOSRiT Luzino 2007
Trener Mateusz Cytryniak

Liga JE1 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2008
Trener Tomasz Kotwica

Liga JE2 TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino 2009/2010
Trener Tomasz Joryn
Trener Maksym Graczyk


AKADEMIA PI?KARSKA KAROL PI?TEK
rocznik 2010 i m?odsi

GOSRiT Luzino siatkówka dziewcz?t
Trener Piotr Sonnenberg

GOSRiT Luzino tenis sto?owy
IV liga TABELA I WYNIKI

GOSRiT Luzino sekcja sztuk walk
Trener Rafa? Freitag

GOSRiT Luzino sekcja kickboxingu
Trener Rafa? Karcz

GOSRiT Luzino sekcja sportów si?owych i fitness
Trener Piotr Kot?owski

[Rozmiar: 580 bajtów]
Obiekty sportowe
- Hala Widowiskowo – Sportowa
-Stadion GOSRiT Luzino
-Boisko Orlik w Luzinie
-Boisko Sportowe w K?b?owie
-Kolorowe boisko Bar?omino
-?cie?ka Zdrowia w Luzini
-Sala Gimnastyczna i antresola
-Si?ownia
-Boiska So?eckie
-Si?ownie Zewn?trzne
OFERTA SPORTOWA
- Kalendarz Imprez 2016


- Pi?karska Przysz?o??
z Lotosem”

- Pi?ka No?na
- Kickboxing
- Tenis Sto?owy
- Siatkówka Dziewcz?t
- Nordic Walking
- Biegi Na Orientacj?
- Lekka Atletyka
- Sporty Walki Koluchstyl
- ?wietlica Integracyjna 'Skrzyd?a Anio?a'
- Zespó? Teatralny St.Lawrence
- Aktywni seniorzy
- Oferta organizacji
Obozów Sportowych

- Kalendarz meczy wiosna 2016
- Oferta reklamowo-sponsorska
- M?odzie?owe Centrum Kariery
- Sprawozdania z dzia?alno?ci
[Rozmiar: 580 bajtów]
Cykliczne imprezy sportowe
- Ogólnopolskie Turnieje Kaszub Cup
- Kaszubska Paraolimpiada
- Nadzieje Polskiej Pi?ki
- Luzi?ska Liga Halowa
- Luzi?ska Liga So?ecka
- Luzi?ska Liga So?ecka na hali
- Spartakiada Przedszkolaków
- Kaszubska Pi?tnastka
- Grand Prix Luzina
- Turniej o Puchar Wójta Gminy Luzino
- Gimnazjalna Liga Pi?ki No?nej
- Gala Sportu
[Rozmiar: 580 bajtów]
Oferta turystyczna
„Muzeum Techniki Wojskowej Gryf”

-Na Kaszubskiej Drodze
- Sp?ywy kajakowe
Ogólnie o gminie:
- Strona gminy
- Krótko o gminie
Gastronomia:
- Chata K?b?owo
- Pizzeria Sorrento
Noclegi:
- Hotel Czardasz
- U Zbycha
- Hala Luzino
- Casilla
- Dom na Kaszubskiej Wsi
- Aurelia Agroturystyka
- Ale Chata Bar?omino
- Domek Ostoja
Aktywna turystyka:
- Bieganie
- Biegi na Orientacj?
- Geocaching
- Jazda konna
- Stajnia D?brówka
- Nordic Walking
- Szlaki rowerowe
- Szlaki piesze
- ?cie?ka Zdrowia w Luzinie
- ?cie?ka Zdrowia w Robakowie
- Piesze wycieczki
- Zielony punkt kontrolny
- Arboretum
- Dampcówka
[Rozmiar: 580 bajtów]
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło? Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
[Rozmiar: 580 bajtów]
Patronat medialny
[Rozmiar: 580 bajtów]
Bia?o-zielona przysz?o?? z LOTOSEM
Bia?o-zielona przysz?o?? z LOTOSEM

Bia?o-zielona przysz?o?? z LOTOSEM, pierwszy tego typu program upowszechniania sportu i wyrównywania szans w Polsce, zosta? zainaugurowany 3 wrze?nia 2012 roku w Bytowie. Akademia Pi?karska Lechia Gda?sk, we wspó?pracy z Grup? LOTOS S.A., otworzy?a pierwszy o?rodek zamiejscowy w ramach programu. Na mapie Polski obecnie znajduje si? 15 bia?o-zielonych punktów – 12 o?rodków zamiejscowych, 2 filie Szkó?ki Lechista oraz Gda?sk z Lechi? na czele.

W Luzinie projekt zainaugurowa? w styczniu 2014 roku i obecnie programem obj?tych jest ponad 100 zawodników KTS-K GOSRiT Luzino.

Dzi?ki programowi „Bia?o-zielona przysz?o?? z Lotosem” dzieci b?d? mia?y równ? szans? rozwoju fizycznego i realizacj? swoich pasji sportowych przez futbol w atmosferze fair play. Jednym z najistotniejszych elementów programu jest to, ?e nie koncentruje si? on wy??cznie na wyszukiwaniu najwi?kszych talentów w?ród najm?odszych – z predyspozycjami do wyczynowego uprawiania sportu, ale obejmuje te? swoim oddzia?ywaniem szerok? grup? dzieci i m?odzie?y, która chce gra? w pi?k? na poziomie amatorskim.

W ramach programu ka?dy o?rodek otrzymuje niezb?dn? pomoc do realizacji programu. Poza t? finansow? dla klubów i trenerów, ka?da dru?yna obj?ta szkoleniem wg Wieloletniego Planu Szkolenia jest wyposa?ana w sprz?t sportowy i treningowy. Liczba ta systematycznie si? zwi?ksza – z ka?dym rokiem do programu przyst?puj? nowe roczniki w o?rodkach zamiejscowych. Ponadto najzdolniejsi (oko?o 100 m?odych zawodników) otrzymuj? stypendia z Programu, przyznawane co 6 miesi?cy.

Dzi?ki programowi Akademia najwi?kszego Klubu pi?karskiego Pomorza rozszerzy?a swój zasi?g dzia?ania na terenie województwa pomorskiego i okolic. Metodycznym i wieloletnim treningiem zosta?o obj?tych ponad 3000 dzieci, które coraz bardziej identyfikuj? si? nie tylko ze swoim Klubem, ale tak?e Lechi? Gda?sk i g?ównym partnerem programu – Grup? LOTOS S.A, oraz samym programem.

Najwa?niejsi s? ludzie

Zdaj?c sobie spraw?, ?e kluczow? rol? w szkoleniu odgrywa trener, program wspiera ich w wielu p?aszczyznach. To ich praca bowiem determinuje jako?? treningu i motywacj? do dzia?ania w?ród zawodników. Od ka?dego z nich wymagamy wi?cej, ale tak?e wspieramy w szczególny sposób. Trenerzy obj?cie programem za swoj? dodatkow? prac? (wdro?enie programu szkolenia, monitoring zawodników i opis w elektronicznej bazie danych) s? doceniani i wspierani w szczególny sposób. Ka?dy z nich otrzymuje dodatkowe, comiesi?czne wynagrodzenie, a ponadto udzia? w licznych szkoleniach i zgrupowaniach dedykowanych specjalnie cz?onkom Programu oraz finansowanie udzia? w szkoleniach zewn?trznych. Dodatkow? zach?t? do wzmo?onej pracy jest tak?e system nagród trenerskich. Daje to pewno?? prowadzenia profesjonalnego treningu i monitoringu procesów treningowych.

Szansa dla ka?dego dziecka

Wszelkie dzia?ania w Akademii Pi?karskiej skoncentrowane s? na realizacji naszej misji – wyszkoli? pi?karza kompletnego. tzn. takiego zawodnika, który jest optymalnie ukszta?towany pod wzgl?dem sportowym jak i moralnym, aby móg? po uko?czeniu wieku m?odzie?owca zasili? kadr? pierwszego zespo?u Lechii Gda?sk oraz w pó?niejszym etapie Kadr? Narodow?. Aby by?o to jednak mo?liwe, uwzgl?dniaj?c liczne do?wiadczenia, m?ody zawodnik musi rozwija? si? zarówno pi?karsko jak i spo?ecznie. Najwi?kszy komfort zapewnia mo?liwo?? mieszkania we w?asnym domu, b?d?c pod nadzorem rodziców. To w?a?nie ka?demu dziecku daje Program, nie trac?c przy tym na jako?ci szkolenia.

Obserwacja, nagroda, identyfikacja - zgrupowania kadr programu, udzia? w obozach Akademii Same dzia?ania wewn?trz poszczególnych o?rodków s? dla nas niewystarczaj?ce. Przegl?damy, szkolimy, integrujemy. Dzi?ki temu mamy sta?? mo?liwo?? bezpo?redniej obserwacji i udzia?u w zaj?ciach z trenerami w poszczególnych o?rodków. Realizujemy pokazowe treningi prowadzone przez trenerów APLG. Ponadto wspólnie stworzyli?my reprezentacj? programu pod szyldem Kadry Programu Bia?o-zielona przysz?o?? z LOTOSEM. Dzia?aj?c systemowo w ramach szkolenia realizujemy te? obozy w okresie letnim, na które zapraszamy wyj?tkowo uzdolnionych zawodników. Daj? nam one doskona?? mo?liwo?? zorganizowania specjalnych zaj??, zintegrowania dzieci z poszczególnych o?rodków. To tak?e wyj?tkowa okazja do szczegó?owej obserwacji zawodników, która umo?liwia opracowanie dalszych indywidualnych planów na przysz?o??.

Wybrana grupa zawodników ma tak?e mo?liwo?? pojechania na obozy przygotowawcze z dru?ynami m?odzie?owymi Lechii Gda?sk. Dla nich czas sp?dzony z zespo?ami, do których mog? w niedalekiej przysz?o?ci trafi? jest ?wietn? motywacj? do dalszej wyt??onej pracy, u?atwia ewentualny start w dru?ynie a trenerom daje okazj? do wprowadzenia ich do zespo?u. Niew?tpliwie pobyt na zgrupowaniach tak?e identyfikacj? z najwi?kszym Klubem pomorza, jakim jest Lechia Gda?sk.

Zwie?czenie Programu – turniej LOTOS Junior Cup

Turniej „LOTOS Junior Cup - Ma?a Pi?karska Kadra Czeka” dla 12-latków, stanowi podsumowanie ca?orocznej pracy w ramach „Bia?o-zielonej przysz?o?ci z LOTOSEM”. Poza walorami czysto szkoleniowymi, stanowi wa?ny element integracji wszystkich klubów wspó?pracuj?cych z APLG oraz daje mo?liwo?? wspólnej zabawy i rywalizacji sportowej. Jest tak?e szans? dla m?odych adeptów, dotychczas niezwi?zanych z projektem - w pierwszej, eliminacyjnej fazie turnieju, udzia? wzi?? mog? wszystkie dru?yny, tak?e tzw. dzikie, podwórkowe. Nast?pnie zespo?y awansuj? do pó?fina?ów, które organizowane s? o?rodkach – uczestnikach Programu. Zwyci?zca awansuje do Wielkiego Fina?u w Gda?sku, zasilaj?c swoj? kadr? wybranymi zawodnikami z pozosta?ych dru?yn danego pó?fina?u, i od tej pory wszystkie zespo?y wyst?puj? pod nazw? miasta, w którym awans wywalczy?y.

Fina? to wielkie ?wi?to sportu. Jest czysta, sportowa rywalizacja, dobra zabawa, integracja wszystkich dru?yn. Ka?dy uczestnik mo?e poczu? si? tak wyj?tkowo jak w czasie fina?u Ligi Mistrzów. Mo?na tak?e spotka? pi?karzy I zespo?u Lechii Gda?sk. W 2014 roku w czasie fina?u odby? si? równie? festyn zorganizowany przez Stowarzyszenie Kibiców Lechii Gda?sk „Lwy Pó?nocy” oraz projekt „Kibice Razem” – Sportowy Festyn Dzielnicowy. Nie zabrak?o dodatkowych atrakcji w postaci zje?d?alni, dmuchanych zamków i konkursów zwi?zanych oczywi?cie z Lechi? Gda?sk.
[Rozmiar: 959 bajtów]
Wesprzyj nas!DAROWIZNA

SPONSORING

[Rozmiar: 580 bajtów]
Z?oty sponsor
[Rozmiar: 580 bajtów]
Sponsor Klubu

[Rozmiar: 580 bajtów]
Partner Klubu[Rozmiar: 580 bajtów]
. Luzi?ska Liga So?ecka
2017

TABELA

PKT
1. Zelewo30
2. K?b?owo28
3. Milwino24
4. Kochanowo19
5. Sychowo13
6. Wyszecino11
7. Luzino7
8. Bar?omino3

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
. Halowa Liga So?ecka
2017

TABELA KO?COWA

PKT
1. Milwino21
2. Luzino15
3. Bar?omino14
4. Sychowo 12
5. K?b?owo 8
6. Zelewo6
7. Robakowo5
8. Kochanowo0

TERMINARZ >>

TABELA >>

[Rozmiar: 580 bajtów]
[Rozmiar: 1440 bajtów][Rozmiar: 1532 bajtów] Unikalnych wizyt: 6693782
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox